Programma Vrijkomende Agrarische Bebouwing

Gemeente Barneveld namens Regio Foodvalley en Regio Amersfoort, 2018 - heden

Opdrachtgever: Gemeente Barneveld namens Regio Foodvalley en Regio Amersfoort
Periode: 2018- 2021
Locatie: Regio Foodvalley en  Amersfoort

Wekelijks stoppen er agrarische bedrijven. Tot 2030 komen daardoor in Nederland vele hectares aan stallen en schuren leeg te staan met kans op verrommeling, illegaal gebruik en criminaliteit.

Actuele stikstofmaatregelen en stoppersregelingen zorgen ervoor dat het aantal stoppende bedrijven de komend jaren nog verder zal toenemen. De leegstand die dat oplevert leidt tot allerlei vraagstukken met betrekking tot ruimtelijke kwaliteit, economische vitaliteit en leefbaarheid. Bedrijfsbeëindiging en de leegstand van agrarische opstallen vergroot het risico op  verrommelin en criminaliteit en gaat ten koste van de sociale en economische vitaliteit van het buitengebied. Maar stoppende bedrijven en vrijkomende opstallen bieden ook kansen voor het platteland. Bijvoorbeeld voor nieuwe economische bedrijvigheid, wonen, recreatie, natuurontwikkeling, en energieopwekking. Dat vraagt wel doordacht beleid, een effectieve beleidsuitvoering en een uitstekende communicatie met agrarisch ondernemers en andere stakeholders.
Bij het VAB-vraagstuk zijn vele partijen betrokken; naast boeren zijn dit bijvoorbeeld ook banken, adviseurs en accountants, landbouworganisaties, kennisinstellingen, provincies en gemeenten. Samenwerking tussen al deze partijen is  noodzakelijk voor een goede aanpak van dit complexe vraagstuk.

Rob van Arkel voert sinds eind 2018 het Programmamanagement van het programma VAB van de Regio's Foodvalley en Amersfoort. De provincies Gelderland en Utrecht zijn ook betrokken bij de uitvoering en ondersteunen het programma met subsidies.

Met het programma werken de gemeenten in de regio’s Foodvalley en Amersfoort aan:

  • nieuwe oplossingen voor agrarische leegstand en functieverandering zoals;
  • het uitwisselen van sloopmeters over gemeentegrenzen heen
  • afstemmen van functieveranderingsbeleid tussen de regio’s
  • kennis ontwikkelen en delen via een VAB informatieloket VAB-platform
  • ontwikkelen van circulaire aanpak van de sloop van agrarische gebouwen en een digitale marktplaats en hub voor bouwafval.