Uitvoeringsprogramma structuurvisie gemeente Bloemendaal

Gemeente Bloemendaal, 2010
Opdrachtgever: Gemeente Bloemendaal
Periode: 2010
Locatie: Gemeente Bloemendaal

Sinds 1 juli 2008 is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) van kracht. De wet stelt het voor gemeenten verplicht om voor het gehele grondgebied een vastgestelde structuurvisie te hebben. De gemeente Bloemendaal werkt momenteel aan de totstandkoming van een structuurvisie.

De visie geeft op hoofdlijnen de gewenste ruimtelijke ontwikkelingsrichting voor Bloemendaal tot 2023 aan en kan worden uitgewerkt in de vorm van gebiedsvisies en bestemmingsplannen. 

De structuurvisie is voor de gemeente een zelfbindend document en biedt tegelijk een discussieplatform met regionale partners waarin de ruimtelijke visie van Bloemendaal is opgenomen. Voor particulieren en organisaties van buitenaf vormt de structuurvisie het kader voor externe ontwikkelingswensen.

Van Arkel Advies stelt de uitvoeringsparagraaf bij de structuurvisie op. Onderdeel hiervan is een overzicht van projecten die bijdragen aan het realiseren van de structuurvisie. De projecten en hun bijdrage aan de visie worden beschreven en de uitvoeringsaspecten zoals fasering, organisatie en mogelijkheden voor kostenverhaal uitgewerkt.

Voor meer informatie bel met Maarten van Arkel: 06-41623076